Jaarverslag 2023

Hierbij publiceren wij ons jaarverslag en financieel jaarverslag over 2023.

Met de ingezamelde bijdragen waren we in 2023 in staat om een bijdrage van ruim zes duizend euro te leveren aan de scholing van een aantal kinderen in Zimbabwe. Het betreft de (pleeg)kinderen van David en Kudzai Mhlambeni, met wie we al samenwerken vanaf het begin van de stichting in 2010. Naast de bijdrage aan de schoolkosten droegen we ruim vier duizend euro bij aan het levensonderhoud van het gezin.

De jaarlijkse bijdragen aan scholing en levensonderhoud ambiëren we voor langere tijd te blijven volhouden, vanwege de extreme armoede die Zimbabwe de afgelopen decennia getroffen heeft. Op deze manier dragen we bij aan de ontwikkeling van een aantal kinderen gedurende langere tijd, in de hoop dat er een tijd komt waarin zij zichzelf aan de armoede kunnen ontworstelen.

De afgelopen jaren had Zimbabwe regelmatig te maken met extreme weersomstandigheden, zoals overstromingen, droogtes en cyclonen. 2023 was in dit opzicht een redelijk goed jaar. Met de terugkeer van het weerfenomeen El Nino verwachten we in 2024 echter minder geluk. Deze omstandigheden hebben veel effect op de zelfredzaamheid van onze partners in Zimbabwe. Naast de inkomsten van Stichting KOZA zijn zij afhankelijk van kleinschalige landbouw en veehouderij, en klussen voor de (armlastige) Presbyteriaanse Kerk van Zimbabwe.

Terwijl de weersomstandigheden meevielen, was de politieke situatie wederom instabiel. De verkiezingen van augustus 2023 brachten veel geweld en intimidatie met zich mee. De familie Mhlambeni en hun netwerk bleven hier gelukkig voor gespaard.

Naast de bijdragen aan scholing en levensonderhoud hebben we in 2023 wel eenmalig een bijdrage uitgetrokken voor het afgrenzen van het perceel waar de door ons gesponsorde familiewoning van de familie Mhlambeni op staat. Dit was een eis van de sociale dienst van Zimbabwe. Het verkiezingsgeweld speelde zich af door het hele land, en de sociale dienst eiste daarom van iedere pleegouder dat er extra veiligheidsmaatregelen werden genomen.

Verantwoording 2022

Hierbij publiceren wij ons jaarverslag, financieel jaarverslag en de jaarcijfers over 2022.

2022 was een turbulent jaar voor de familie Mhlambeni. Dat had in de eerste plaats te maken met hun verhuizing van Harare naar Gweru. De ambtstermijn van ds. Mhlambeni was verstreken, en daarom konden ze niet langer in de pastorie in Harare blijven wonen.

De familie bezit echter nog een stukje grond in Gweru, op het platteland, niet ver buiten de stad. Met de bijdragen van stichting KOZA hebben ze daar in 2022 een nieuw huis gebouwd, waar het hele gezin woont. We hebben daar vanuit Nederland zo’n 18.000 euro aan bijgedragen. Omdat de bouwkosten in Zimbabwe beduidend lager liggen dan in Nederland, betrof dit een substantieel deel van de totale kosten van het huis.

Net als in andere jaren hebben we ook in 2022 de schoolkosten betaald van de kinderen van het gezin Mhlambeni. Het betrof een bedrag van ruim 13.000 euro. Dit bedrag was beduidend hoger dan eerdere jaren. Dat komt omdat we een deel van het schoolgeld voor 2023 in 2022 alvast vooruit hebben betaald. In verband met de extreem hoge inflatie in Zimbabwe is het vaak lonend om grote uitgaven vooruit te betalen. Daarnaast leidde de verhuizing naar Gweru eenmalig tot hogere kosten, onder meer omdat alle kinderen daardoor nieuwe schooluniformen nodig hadden. Ook deed één van de kinderen examen.

Vooruitblik 2023: Gezien de omvang van het gezin van ds. Mhlambeni zullen de schoolbijdragen de komende jaren nog niet afnemen. Het is onze wens om deze kinderen niet slechts voor een paar jaar te helpen, maar hen te blijven ondersteunen tot zij jongvolwassen zijn. Zo dragen we niet alleen bij aan noodhulp, maar ook aan een duurzaam toekomstperspectief.

Naast deze reguliere uitgaven zou het goed zijn als we nog eens wat extra’s kunnen bijdragen, voor incidentele projecten of voor noodhulp. De ervaring leert dat hier regelmatig aanvragen voor komen, en wij zien het als onze morele plicht om ons hiervoor in te spannen. Daarom stellen we ons ten doel om de reguliere inkomsten voor 2023 naar minimaal 8.000 euro te verhogen.

Help onze kinderen naar school

In Zimbabwe lijden miljoenen mensen honger. Dat was vóór de coronacrisis al zo, en dat is alleen maar erger geworden. Het is één van de armste landen ter wereld.

Niet alleen in Nederland, maar ook in Zimbabwe zijn de scholen dit jaar heel vaak dicht. Maar in Afrika heb je niet zomaar een computer of tablet om je huiswerk te kunnen doen! Bovendien zal de pandemie in Zimbabwe nog wel wat langer duren dan hier.

Al sinds 2010 helpen wij de beide kinderen van ds. David Mhlambeni om naar school te gaan. David en Kudzai, zijn vrouw, hebben begin dit jaar ook nog eens drie weeskinderen geadopteerd.

Ze hebben één geluk in deze pandemie: zijn vrouw, Kudzai, stond vroeger voor de klas. Nu nog voldoende geld voor computers, internet en lesmateriaal. Met onze hulp komen zij er doorheen!

Graag willen wij het gezin in deze moeilijke en onzekere tijd hiervoor extra steunen! Doet u, doe jij, hieraan mee?

Doneren kan op deze website.

Elke bijdrage is van harte welkom! 

Jaarcijfers 2018

De jaarcijfers van Stichting KOZA over 2018 zijn verschenen. Zoals al in het jaarverslag te lezen is, was 2018 een jaar waarin de inkomsten terug liepen. Ondanks dat hebben we toch  in 2018 ook mooie ondersteuning kunnen bieden.

Met het publiceren van de jaarcijfers wordt financieel inzicht gegeven in de stichting. Verder voldoen we hiermee aan de verplichtingen van een ANBI. Dit heeft voor de donateur als voordeel dat de giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Jaarverslag 2018

Voor Zimbabwe was 2018 opnieuw een lastig jaar. De situatie in dit land heeft ervoor gezorgd dat Stichting KOZA vooral hulp heeft gegeven aan het wel en wee van de weeskinderen die door de City Life Church in Harare worden opgevangen.

In 2018 heeft Stichting KOZA ruim 12.000 euro naar Zimbabwe gestuurd. Dit bedrag is lager dan in 2017. En ook in 2019 wordt een verlaging van de inkomsten verwacht. De komende tijd wordt gekeken welke strategie hierin gevolgd gaat worden.

Gezien de situatie in Zimbabwe blijft de steun van stichting KOZA onverminderd van belang.

Lees verder in het jaarverslag 2018

Tussen hoop en vrees

In juli waren er presidents- en parlementsverkiezingen in Zimbabwe. Waarnemers lieten weten dat er dit keer minder onregelmatigheden waren dan tijdens de voorgaande verkiezingen. Maar ook dit jaar waren knokploegen, intimidatie, en sterke vermoedens van fraude niet van de lucht.

Ondertussen blijft Zimbabwe één van de armste landen ter wereld, mede vanwege economische sancties van Westerse landen. Die sancties zijn natuurlijk niet bedoeld om de bevolking te treffen. Maar dat gebeurt helaas wel.

Dat zien we ook in de City Life Church, en in het kindertehuis dat door de City Life Church wordt gerund. Jaar in jaar uit is het sappelen. Dag in dag uit is er dat hongergevoel. Kerken in Nederland moeten soms wat creatief zijn met hun boekhouding, om de cijfers nog enigszins goed te laten uitkomen. Maar dat is niets bij de financiële problemen van gewone mensen in Zimbabwe – en dus ook de kerk.

Lees verder